GALERIA: "Portret rodzinny we wnętrzu" tempera, węgiel, kredka
Portretowanie ludzi starych, "wtapiających się " w prywatność wnętrz, w których nie są w żaden sposób upozowani, pokazuje Agata Bajszczak (absolwentka ASP w Łodzi). Za zestaw prac otrzymała 3. nagrodę Srebrną ostrogę - przyznaną przez galerię Sztuki w Legnicy oraz nagrodę Miesięcznika Artystycznego Format.
Janina Stasiak - Promocje 2009

Inspiracją mojej pracy twórczej są ludzie, a dokładnie człowiek jako jednostka, maszyna obdarzona skomplikowanym systemem psychicznych i biologicznych zależności, człowiek wędrujący po świecie z całym bagażem doświadczeń, z wielkim dobytkiem instynktów zawoalowanych maskami społecznymi.
Podjęłam próbę przedstawienia ludzi obdartych z masek społecznych w naturalnym, komfortowym dla nich samych środowisku. Moim celem było odnalezienie pewnego realizmu sytuacji. Pozwalając modelom na pełną swobodę otrzymałam cząstkę prawdy o człowieku. Mogłam wtopić się wraz z bohaterami moich prac w ich intymną przestrzeń, zdokumentować zwyczajną chwilę, migawkę z czyjejś prywatności.
Chciałam pokazać chwilę szczerości. Prawdę która nie zawsze otrzymuje akceptację w społeczeństwie, nie zawsze jest lubiana, jednak dla nas samych jest wartościowa, bo jest nasza - indywidualna. Poznana i uświadomiona nabiera całkiem nowego znaczenia. Jednoczy człowieka z ludzkością. W obrazach chciałam stworzyć atmosferę w której człowiek zapuszcza korzenie, wrasta w swoją rzeczywistość, zespala się z nią i tworzy spójne, jednolite zjawisko.
Agata Bajszczak - tekst artystki do cyklu prac "Portret rodzinny".

Agata Bajszczak (graduate of the Academy of Fine Arts in Lodz) shows us portraying of old people which are not posed in any way and they are a part of privacy of variety interiors. Agata Bajszczak got a Silver Spur Award from the Gallery of Art in Legnica for her series of portraits. She also got an award from Monthly Artistic "Format".
Janina Stasiak - Promotions 2009

Inspiration of my creative work are people, exactly man as an individual, a machine who has a complicated system of a psychics and biologics dependences, a man who is walking thru the world with a package of experiences and big pack of instincts who are involved with the masks of society.
In my work I wanted to show people who are "stripped" from the society masks, in their natural, comfortable for themselves environment. The main thing was to find the realism of the situation. For letting the models to be in their natural situations I received a part of true about the human. I could be with the models on their intimate space and document a simple, ordinary moments of their life, a small part of their privacy.
I wanted to show the moment of truth. The truth which is not always accepted it the society, not always liked but for ourselves is very valuable- - because its ours, one and only. We know the truth and realize her - that's why she gets a very new meaning. She unites a man with the humanity. In my paintings I wanted to make an atmosphere for a man who could get in to her, feel her and turn in his own reality, unites with the reality and made the consistent, single phenomenon.

Agata Bajszczak - text for her series of paintings called "Family portrait"

GALERIA: "Reminiscencje Kolorystyczne" malarstwo olejne
Malarstwo traktuje jak swoiste katharsis, terapię duszy. Przetwarzając rzeczywistość wyłączam wszelką wiedzę. Tworzę zjawisko w określonym klimacie, do którego inspiracją jest sama rzeczywistość: światło, cień , nastrój. Staję się rodzajem "nośnika" między rzeczywistością otaczającą a tą powstałą w obrazie. Chłonę zjawisko które widzę. Stworzyłam szybkie szkice rzeczywistości malowane "za jednym podejściem", bez poprawek, bez wcześniejszej koncepcji. Ekspresyjne dynamiczne poszukiwania kolorystyczne oparte były na teraźniejszym czasie malowania. Maksymą było "tu i teraz w tym momencie". 

I'm treating painting as a sort of "catharsis", a therapy for the soul. When I'm transforming the reality I'm out off the all knowledge I have, I'm trying to act like a child without intellectual limits. I'm turning off my age, my experience , state of mind. I create the phenomena in specified mood inspired by the light, shadow and atmosphere. I try to develop an attitude of "transporter" between reality around me and the reality in my paintings. I absorb the phenomenon that I see.
I've made a few fast sketches of reality which were painted in first approach, with no corrections, without the intended idea. Expressive and dynamic searching of colours is based on the present time of creating the painting. The motto of it was "right here, right now".

Agata Bajszczak - Artist's statement
Kreator strony - przetestuj